Panel folderów

Panel folderów zawiera "drzewo folderów", po którym można nawigować. Foldery wykorzystywane są do organizowania i kategoryzowania zbioru plików.

Panel folderów programu CKFinder 

Sposób wyświetlania folderów nazwywany jest "drzewem", ponieważ hierarchia folderów prezentowana jest w postaci gałęzi, z podfolderami umieszczonymi poniżej i wciętymi względem elementów nadrzędnych. Panel folderów wykorzystuje tę samą graficzną reprezentację, która znana jest z większości współczesnych systemów operacyjnych.

Operacje podstawowe

Otwieranie (rozwijanie) folderu

W celu otwarcia folderu i rozwinięcia jego podfolderów należy kliknąć ikonę plusa () znajdującą się przed nazwą folderu. Jeśli ikona ta jest nieobecna, oznacza to, iż folder nie zawiera żadnych podfolderów.

Zwinięty folder 

W części "Ładowanie na żądanie" poniżej znajduje się więcej informacji na temat procesu ładowania zawartości folderów w CKFinderze.

Zamykanie (zwijanie) folderu

W celu zamknięcia folderu i ukrycia (zwinięcia) jego podfolderów należy kliknąć ikonę minusa () znajdującą się przed nazwą folderu.

Rozwinięty folder wraz z podfolderami 

Wybór folderu

W celu wybrania folderu i uczynienia go "folderem bieżącym" w CKFinderze kliknij nazwę folderu lub jego ikonę. Wybrany folder zostanie podświetlony za pomocą innego koloru tła.

Folder wybrany w CKFinderze 

Operacje zaawansowane

Operacje zaawansowane można wykonywać na folderze za pomocą jego menu kontekstowego. W zależności okoliczności następujące opcje mogą być dostępne:

Menu kontekstowe folderu 

Uwaga: Niektóre opcje menu kontekstowego mogą być wyłączone (i tym samym wyszarzone) w zależności od konfiguracji CKFindera ustawionej przez administratora systemu.

Tworzenie folderu

W celu utworzenia podfolderu (folderu podrzędnego) wewnątrz istniejącego folderu wybierz opcję Nowy podfolder (New Subfolder) z menu kontekstowego folderu nadrzędnego. Wpisz nazwę nowego podfolderu w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone. Po nadaniu folderowi nazwy i zamknięciu okna nowy podfolder zostanie utworzony.

Utworzenie nowego folderu w CKFinderze 

Nie wszystkie znaki mogą być wykorzystywane w nazwach plików oraz folderów ze względu na ograniczenia systemów, w których działa CKFinder. Wśród znaków, których nie można użyć w nazwach plików bądź folderów są: \ / : * ? " < > oraz |.

Zmiana nazwy folderu

W celu zmiany nazwy folderu należy wybrać opcję Zmień nazwę (Rename) z jego menu kontekstowego lub użyć klawisza F2. Wpisz nową nazwę folderu w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, nadpisując obecną nazwę. Po nadaniu folderowi nowej nazwy i zamknięciu okna jego nazwa zmieni się.

Zmiana nazwy folderu w CKFinderze 

Jak wspomniano wyżej, nie wszystkie znaki mogą być wykorzystywane w nazwach plików oraz folderów ze względu na ograniczenia systemów, w których działa CKFinder. Wśród znaków, których nie można użyć w nazwach plików bądź folderów są: \ / : * ? " < > oraz |.

Ostrzeżenie: Po zmianie nazwy folderu odnośniki prowadzące do niego samego bądź do plików w nim się znajdujących, dodane na innych stronach, przestaną działać. Z tego powodu należy przy korzystaniu z tej opcji zachować ostrożność.

Kopiowanie i przenoszenie plików z koszyka

Koszyk jest wirtualnym pojemnikiem, który może się przydać, jeśli chcesz wykonać określone działania na grupach plików. Operacje kopiowania oraz przenoszenia plików opisane są w części "Koszyk" w "Podręczniku Użytkownika".

Usuwanie folderu

W celu usunięcia folderu wraz z całą jego zawartością należy wybrać opcję Usuń (Delete) z menu kontekstowego folderu lub użyć klawisza Del. Niezbędne będzie potwierdzenie chęci usunięcia folderu w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone. Po potwierdzeniu intencji i zamknięciu okna folder zostanie usunięty.

Ostrzeżenie: Operacja ta jest nieodwracalna. Po usunięciu folderu i jego zawartości nie będziesz mógł odzyskać usuniętych plików.

Usunięcie folderu w CKFinderze 

Ostrzeżenie: Po usunięciu folderu odnośniki prowadzące do niego samego bądź do plików w nim się znajdujących, dodane na innych stronach, przestaną działać. Z tego powodu należy przy korzystaniu z tej opcji zachować ostrożność.

Ładowanie na żądanie

Najważniejszą różnicą pomiędzy CKFinderem a strukturami drzewa folderów obecnymi w systemach operacyjnych komputerów jest to, że w CKFiderze foldery ładowane są na żądanie. Oznacza to, że aplikacja nie ładuje pełnej struktury drzewa folderów po uruchomieniu, a zamiast tego pokazuje jedynie jej podzbiór po rozwinięciu folderu. Opcja ta dostępna jest w większości zaawansowanych aplikacji internetowych takich jak CKFinder i pozwala zarówno ograniczyć transfer z serwera, jak i skrócić czas ładowania.

By wskazać, że foldery są ładowane, CKFinder może wyświetlić komunikat Ładowanie (Loading)... po rozwinięciu folderu:

Ładowanie folderu w CKFinderze 

Komunikat ten automatycznie zniknie, gdy wszystkie podfoldery zostaną załadowane.